Gösterilen 1 ile 9 ile ilgili 34 öğeler
Hepsi satıldı
Akaidin Temel İlkeleri / Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandî

Şamil Yayınevi

Akaidin Temel İlkeleri / Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandî

120.00TL

Müteahhirûn döneminin önemli temsilcilerinden olan Ebû Muhammed Rükneddîn Ubeydullah b. Muhammed b. Abdilazîz es-Semerkandî, akaid, kelam, fıkıh, tasavvuf ve tefsir alanlarında eserler vermiş bir alimdir. Onun akaid alanındaki önemli eserlerinden biri olan "Akîdetü’r Rükniyye fî Şerhi Lâ İlâhe İllallah Muhammedün Resûlullah" adlı eser, akaid ile...

-40%
Yeni İlm-i Kelam | Modernizmin Şüphelerine Cevaplar / Eşref Ali et-Tehanevi

Tahkik Yayınları

Yeni İlm-i Kelam | Modernizmin Şüphelerine Cevaplar / Eşref Ali et-Tehanevi

96.00TL

160.00TL

Bu kitap veciz ve muhtasar olmakla birlikte modern batı düşüncesinin yaydığı sapıklıkların temellerine değinmektedir. Bu sapıklıklar özellikle batı kültürünün kucağında yetişen ve yeni felsefenin sütüyle beslenen kimselerin kalbinde dinî inançlara dair güven binasını sarsmıştır. Dolayısıyla bu gibi kimseler dinî inançların ilim ve akla ters düştüğünü...

Hepsi satıldı
Ehl-i Sünnet İtikadı | İslam İnanç Esasları / MEHMET TAŞKIRAN

Misvak Neşriyat

Ehl-i Sünnet İtikadı | İslam İnanç Esasları / MEHMET TAŞKIRAN

45.00TL

“Kalbe gelen bütün keşifleri, hâlleri bize verseler, fakat kalbimizi Ehl-i sünnet îtikâdı ile süslemeseler, kendimi mahv olmuş ve hâlimi harâp bilirim. Bütün harâplıkları, felâketleri üzerime yığsalar, lâkin kalbimi Ehl-i sünnet ve cemâat îtikâdı ile şereflendirseler, hiç üzülmem.” (Ubeydullah Ahrar) Bu eserde Ehli Sünnet Akaidi (yani...

-35%
21 Soruda Deizm / Emrah Demiryent

Esamer Yayınları

21 Soruda Deizm / Emrah Demiryent

65.00TL

100.00TL

Yapılan bir araştırma, gençleri deizme yönlendiren 21 önemli soruyu tespit etmiş. Bu soruların cevapsız olmadığını ve cevapsız bırakıldığı için popüler kalmadığını unutmayın. Deizmin neden ve nasıl bir salgın haline geldiği ve bu salgının tedavisinin ne olduğu üzerine düşünülmesi gereken asıl sorun, salgına yakalanan kişinin tedaviyi...

Hepsi satıldı
Hanefi İlmihali | Muhtasâru'l Fıkhi'l Hanefî / Eşref Ali et-Tehanevî

Misvak Neşriyat

Hanefi İlmihali | Muhtasâru'l Fıkhi'l Hanefî / Eşref Ali et-Tehanevî

209.00TL

Hanefi İlmihali, Müslümanlar için temel inanç ve ibadet bilgilerinin yanı sıra nikah, ticaret ve günlük yaşamda karşılaşılan helal ve haram konularını özetleyen bir eserdir. İbadetlere daha fazla odaklanmasına rağmen, fıkhın çeşitli konularına da değinir. İmam Eşref Ali et-Tehânevî tarafından yazılan bu eser, Hind Müslümanları arasında...

Hepsi satıldı
Hz. Ebu Bekir Devrinde İtikadi Meseleler / Melikşah Sezen

Şamil Yayınevi

Hz. Ebu Bekir Devrinde İtikadi Meseleler / Melikşah Sezen

100.00TL

Hz. Peygamber'in risâlet dönemi, çeşitli zümrelerle tevhid, âhiret, nübüvvet, mucize, Kur'an'ın mevsukiyeti, kader gibi itikâdî meselelerin tartışmalı bir vetireyi içerir. Hz. Ebû Bekir'in hilafet günleri ise, risâlet dönemindeki öncü meselelerin bir süreliğine ikinci plana atıldığı, sosyo-politik meselelerin öne çıktığı bir evreyi yansıtır. Bu eser, bu...

-40%
Hepsi satıldı
Makâlât / Muhammed Zahid el-Kevseri

Tahkik Yayınları

Makâlât / Muhammed Zahid el-Kevseri

240.00TL

400.00TL

İslam kültür ve medeniyetinde birçok eserin neşredilmesine katkıda bulunan Allâme Muhammed Zâhid el-Kevserî, modernistlere karşı duruşunu sürdürmüş ve günümüzde hala önemini koruyan birçok meseleyi makalelerinde ele almıştır.Müellif, Kahire'de vefat edene kadar çeşitli konularda güzel ve orijinal açıklamalar yapmıştır. Ancak, söz konusu makalelerin birçoğunun hala tercüme...

Hepsi satıldı
Devr-i Risalette İtikadi Meseleler / Melikşah Sezen

Şamil Yayınevi

Devr-i Risalette İtikadi Meseleler / Melikşah Sezen

140.00TL

Bugün siyere, tarihe, hadîse, kelâma farklı bakmak çığırtkanlığı ile ortaya sunulan çalışmalarda hiç kimsenin bilmediği, görmediği, duymadığı yepyeni bir tarih inşa edilmekte, buradan da bambaşka bir peygamber, sahabî, risâlet türetilmektedir. Öte yandan yine aynı çevreler tarafından, kelâm âlimlerinin Kur’ân âyetlerini teolojik kaygılarla ters yüz ettikleri,...

-35%
Altı Günde Yaratıcıyı Bulmak / Ali Mahmud al-Omari

Bulak Neşriyat

Altı Günde Yaratıcıyı Bulmak / Ali Mahmud al-Omari

58.50TL

90.00TL

Kafası karışık genç, hocanın kapısında bekler. Bir türlü içeriye giremez, zira cesareti yoktur. Fakat uzun zamandır, özellikle üniversite yıllarında birikmiş sorular onu içten içe kemirir. Sonunda cesaret edip hocanın kapısını tıklar. Hoca onu buyur eder her şey o zaman başlar: “Bir yaratıcı olmak zorunda mı?...

Phone
WhatsApp